+90 242 277 17 37

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Club Sun Heaven

CLUB SUN SEA BIRD BEACH - HİZMET SÖZLEŞMESİ


Yukarıda rezervasyon detayları verilen TÜKETİCİ(ler) ile EYMEN TURİZM OTEL  İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ (CLUB SUN SEA BIRD BEACH) (bundan sonra OTEL olarak anılacaktır) arasında  bir hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme de yazılı olmayan hususlarda 1618 S.K. ve buna  bağlı çıkarılan yönetmelik, tüzük, genelge, tebliğ ve çizelgeler, 2634 S.K. IATA, IHA,  UFTAA konvansiyon hükümleri, uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.


Madde 1 - Konu:


İşbu sözleşme, Tüketicinin OTEL vasıtası ile almış olduğu otel rezervasyon hizmetinin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


Madde 2- Genel Hükümler:


2.1 - TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri OTEL’ e ait web sitelerinden okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortam da gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 


2.2 - OTEL, hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ ‘ye karşı sorumludur. 


2.3 - Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ ‘ye ait kredi kartının OTEL ‘in kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple ilgili banka / finans kuruluşunun hizmet bedelini OTEL ‘e ödememesi halinde TÜKETİCİ, doğan zararlardan sorumludur.


2.4 - Çocuk yaşları rezervasyon esnasında belirtildiği şekilde kayıt altına alınır. Yanlış beyanlardan dolayı doğacak ödeme farklarında TÜKETİCİ sorumludur. Otel girişinde çocuk yaşının yanlış bildiriminden doğacak ödeme OTEL'e ait değildir


Madde 3 - İptal – Devir - Değişiklik


3.1 

A - TÜKETİCİ, hizmetin başlamasından 3 gün evvel iptal güvence paketi yok ise sözleşmeyi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin %35'ini, 3 günden az bir süre kala ise tamamını OTEL ‘e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu koşul Erken Rezervasyon iptal güvence paketi alındığında ise hizmetin başlamasından 3 gün evvel iptal ettiği taktirde sadece güvence paketi bedelini ödemeyi 3 günden az bir süre kala ise tamamını OTEL ‘e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


B - TÜKETİCİ ‘nin tarih değişiklikleri iptal hükmünde olup hizmetin değişiklik tarihindeki fiyatları geçerlidir. Tüketici doğacak farkı OTEL ‘e ödemekle yükümlüdür.


C - TÜKETİCİ ‘nin, kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları / ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile yazılı ibrazı, iptal / devir maddelerinin istisnasıdır.


D - TÜKETİCİ, tüm değişiklik taleplerinde OTEL ‘e işlem ücreti olarak 50 TL (Elli TL) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


3.2 TÜKETİCİ, hizmeti başlangıcından 7 gün evvel yazılı bildirmek kaydıyla istediği kişiye devredebilir. Doğan tüm masraflardan devreden ve devralan sorumludur.


3.3 TÜKETİCİ ‘nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirakini yazılı olarak bildirmemesi halinde, OTEL TÜKETİCİ adına yapılmış tüm hizmetleri 24 saat sonra iptal edebilir ve TÜKETİCİ ‘ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 


3.4 İADE : işlemi bildirimi takip eden 20 işgünü sonunda TÜKETİCİ‘ye iade edilir. 


Madde 4- Genel Hükümler :


4.1 Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir ve OTEL in kayıp çalınma, hasarla ilgili sorumluluğu yoktur. TÜKETİCİ seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir. 


4.2 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak hizmete katılan TÜKETİCİ(ler), adlarına yetkilendirdikleri TÜKETİCİ (ler) ‘nin bu sözleşmeyi onaylaması ile sözleşme şartlarını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Otel ‘in diğer Tüketicilere rücu hakkı saklıdır. 


4.3 Seyahat güvence paketi  hizmeti alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminat kapsamı hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Otel’in bu poliçe ile ilgili herhangi bir teminat sorumluluğu yoktur. 


4.4 TÜKETİCİ otelle ilgili tüm memnuniyetsizliklerini öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve şikâyetler de oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini Otel  üzerinden yapamaz.


4.5 OTEL ‘ in sorumluluğu dâhilindeki hallerde sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI maddeleri uygulanır.


4.6 Otel, hizmete konu konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi,konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilere dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, belirtilen niteliklerde hazır bulundurulmaması veya hizmet verebilecek durumda olmaması halinde otel’in mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir. Bu durumda Otel tüketiciyi aynı standartta veya bir üst kategorideki tesisinde konaklatmak hakkına haizdir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir ve Otel’den tazminat hakkı yoktur.


4.7 OTEL, mücbir hal, TÜKETİCİ  ‘ nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. OTEL sorumluluğu dâhilinde ki hallerde, TÜKETİCİ aleyhine olan değişiklikleri KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI hükümlerince TÜKETİCİ ‘ye bedel veya hizmet iadei şeklinde tazmin edebileceği gibi, hizmet esnasında TÜKETİCİ ‘ye verilen ek veya alternatif hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin alınıp kullanılmış olması TÜKETİCİ ‘nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. 

4.8 TÜKETİCİ ‘nin, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle, mücbir sebeplerde dâhil erken çıkış halinde hizmetin ifası sırasında, OTEL yetkilisine ve konakladığı otele sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorunda olup ücret iadesi, işbirliği yapan otelin / sağlayacının insiyatifin de olup OTEL’E bu konuda bir itiraz yöneltemez, uygulanacak olan cezai işlem Tüketiciye fatura edilir. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. 

4.9 OTEL, gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye hizmet başlangıcından 7 gün, özel dönem ve kampanyalı hizmetlerde 1 gün evvel bildirmek kaydı ile hizmeti kısmen veya tamamen değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde hizmeti iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alabilir. Bu durumda TÜKETİCİ ‘nin tazminat hakkı yoktur. 

4.10 Erken rezervasyon dönemi ve / veya tüm dönemlere ait fiyat artışlarında aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesistarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de TÜKETİCİ ‘ye iade söz konusu değildir.


Madde 5- Yetkili Mahkeme:


İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde ALANYA Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir. TÜKETİCİ(ler) bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order,sanal pos,havale veya EFT ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak  bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir. TÜKETİCİ işbu 5 maddeden oluşan sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Temerrüt faiz oranı yıllık %18’dir Adımıza düzenlenmiş olan bu sözleşmenin tüm sayfalarını ve KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Çizelgesini ve ürün ile ilgili tüm bilgileri elektronik ortamda okuyup anlayıp kabul ederek birer nüshalarını teslim aldım. OTEL’i yukarıda numarası yazılı kredi kartımdan aldığım / alacağım hizmetler için tahsil etmeye yetkili kılıyorum. 

NOT: Lütfen sözleşmenin her sayfasına imzanızı atınız. 


Adı Soyadı İmza :